Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Miniaturka

Wyniki finansowe

Góra
Góra

UTRZYMUJEMY POZYTYWNE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w zakresie refundacji leków (od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), rozpoczął się trudny okres dla uczestników rynku farmaceutycznego. Ustawa wprowadziła najbardziej znaczące zmiany na rynku leków refundowanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

 Pomimo tych zmian grupa neuca ponownie zanotowała pozytywne wyniki w 2014 roku. W 2014 roku GRUPA NEUCA zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 5%. Wyższy wzrost przychodów Grupy w stosunku do wzrostu rynku spowodowany był m.in. przejęciem w kwietniu 2014 roku spółek z Grupy ACP PHARMA.

Łączny udział spółek z GRUPY NEUCA w krajowym rynku hurtu aptecznego wyniósł na koniec 2014 roku 30,1%.

Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 8,92% i była niższa w porównaniu do 2013 roku o 0,6 p.p. Główną przyczyną spadku rentowności były zmiany prawne w zakresie marż na leki refundowane, obniżające ich poziom o 1 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego, a także niższy średni poziom marż realizowanych w przejętych Spółkach hurtowych Grupy ACP PHARMA. Czynnikami, które powodowały ustabilizowanie marży, była poprawa rentowności na sprzedaży spowodowana pierwszymi efektami synergii po przejęciu, w szczególności wzrost korzyści od dostawców w kontekście zwiększonej skali działalności oraz poprawa efektywności działań trade marketingowych, zarządzania kategorią, jak również wzrost znaczenia serwisów świadczonych producentom.

Przejęcie w kwietniu 2014 roku spółek Grupy ACP PHARMA spowodowało duże zmiany w poziomach realizowanych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Koszty sprzedaży w 2014 roku wyniosły 331,1 mln zł i były wyższe od kosztów sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego o 17%. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w 2014 roku 164,1 mln zł i były wyższe o 13% w porównaniu do 2013 roku.

Podjęto intensywne działania restruktryzacyjne związane z wdrożeniem spółek Grupy ACP PHARMA do struktur GRUPY NEUCA. Pełna integracja została sfinalizowana z końcem 2014 roku, a w IV kw. 2014 roku Grupa zanotowała pierwsze efekty synergii finansowej z połączenia.

 

Poprawiamy przepływy finansowe

W 2014 roku GRUPA NEUCA wypracowała wynik EBITDA +104,5 mln zł i uzyskała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości +202,6 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na nabycie udziałów w jednostkach zależnych (-202,7 mln zł). W toku działalności finansowej Grupa zanotowała dodatnie przepływy w wysokości +40,2 mln zł, głównie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (+47,5 mln zł), przepływów pieniężnych związanych z wykorzystaniem kredytów i pożyczek (+56,8 mln zł), co pozwoliło m.in. na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (-14,4 mln zł), a także spłatę odsetek (-16,7 mln zł). Dodatkowo Grupa przeznaczyła -17,4 mln zł na nabycie akcji własnych i wypłatę dywidendy -17,2 mln zł. W 2014 roku nie występowały zagrożenia związane ze zdolnością GRUPY NEUCA do wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Poprawiamy płynność

W 2014 roku nastąpiło wydłużenie o 21 dni cyklu rotacji zobowiązań i wydłużenie cyklu operacyjnego o 16 dni, co przełożyło się na skrócenie cyklu konwersji gotówki w porównaniu do roku 2013 o 5 dni.

Rotacja kapitału obrotowego

  NA DZIEŃ
31.12.2014
NA DZIEŃ
31.12.2013
Cykl rotacji zapasów (1) 58 48
Cykl rotacji należności (2) 53   47
Cykl rotacji zobowiązań (3)  104  83
Cykl operacyjny (1+2) 111   95
Cykl konwersji gotówki (4-3)  7  12

 

Wskaźniki zadłużenia

  NA DZIEŃ
31.12.2014
NA DZIEŃ
31.12.2013
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,82   0,79
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 4,50   3,67
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,22   1,17
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,75  0,75
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego  0,07  0,04

 

Struktura bilansu (kwoty podano w tys. zł)

  NA DZIEŃ
31.12.2014
NA DZIEŃ
31.12.2013
Aktywa trwałe 520 885 20% 413 454 22%
Aktywa obrotowe 2 048 689 80% 1 504 212 78%
Aktywa razem 2 569 574 1 917 666
Kapitał własny 467 421 18% 410 656 21%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 102 153 82% 1 507 010 79%
Pasywa razem 2 569 574 1 917 666

 

Zasady wyliczania wskaźników

rentowność sprzedaży brutto zysk brutto na sprzedaży ÷ przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA EBITDA okresu ÷ przychody ze sprzedaży
rentowność działalności operacyjnej (EBIT) zysk z działalności operacyjnej okresu ÷ przychody ze sprzedaży
rentowność netto zysk netto okresu ÷ przychody ze sprzedaży
rentowność aktywów (ROA) zysk netto ÷ średni stan aktywów
rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto ÷ średni stan kapitału własnego
cykl rotacji zapasów (stan zapasów na koniec okresu ÷ przychody ze sprzedaży) × liczba dni w okresie
cykl rotacji należności [(stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu) ÷ przychody ze sprzedaży] × liczba dni w okresie
cykl rotacji zobowiązań (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec roku ÷ przychody ze sprzedaży) × liczba dni w okresie
wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) ÷ pasywa ogółem
wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) ÷ kapitały własne
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) ÷ aktywa trwałe
wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego zobowiązania krótkoterminowe ÷ pasywa ogółem
wskaźnik zadłużenia długoterminowego zobowiązania długoterminowe ÷ pasywa ogółem

 

KOSZTY FINANSOWE, WYNIK OPERACYJNY I ZYSK

Koszty finansowe wzrosły w 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4% i wyniosły 17,2 mln zł. Główną przyczyną wzrostu kosztów finansowych było wyższe wykorzystanie finansowania zewnętrznego. Przychody finansowe w 2014 roku osiągnęły poziom 19,2 mln zł co przełożyło się na ich wzrost o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na wynik operacyjny miał wpływ wzrost pozostałych przychodów operacyjnych w 2014 roku do poziomu 14,1 mln zł z 11,8 mln zł w 2013 roku. Główne pozycje wpływające na przychody operacyjne w 2014 roku to m.in. rozwiązane odpisy aktualizujące należności
3,6 mln zł, przychody z pozostałej sprzedaży 1,5 mln zł i rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy 1,2 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne spadły w 2014 roku o 14% do poziomu 27,9 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne były niższe w porównaniu do kosztów roku ubiegłego m.in. z tytułu niższych kosztów związanych z likwidacją składników aktywów (11,3 mln zł w 2014 roku).

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2014 roku 76,6 mln zł i był niższy od zysku osiągniętego w 2013 roku o 25%. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych zysk z działalności operacyjnej wyniósł 84,2 mln zł i był niższy od zysku zrealizowanego w 2013 roku o 16%.
Grupa osiągnęła w 2014 roku zysk netto na poziomie 93,4 mln zł, po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych zysk netto wyniósł 86,3 mln zł (wzrost o 7% r/r).

Przychody ze sprzedaży (kwoty podano w mln zł)

  2014 2013 ZMIANA
GRUPA NEUCA 6 569 5 795 13%
NEUCA SA 6 250 5 722 9%
Udział w rynku hurtu aptecznego
na koniec roku
30,1% 25,9%  

 

Podstawowe dane finansowe za 2014 rok (kwoty podano w tys. zł)

  ROK 2014 IV KW. 2014 ROK 2013 IV KW. 2013 ZMIANA W ROKU ZMIANA W IV KW.
Przychody ze sprzedaży 6 568 700 1 779 689 5 795 092 1 409 682 13% 26%
Zysk brutto ze sprzedaży 585 605 158 933 551 855 135 210 6% 18%
Rentowność sprzedaży brutto 8,92% 8,93% 9,52% 9,59%  

Koszty sprzedaży 331 140 92 314 283 249 73 089 17% 26%
Koszty ogólnego zarządu 164 114 44 903 145 648 38 235 13% 17%
Pozostałe przychody operacyjne 14 118 5 012 11 834 2 007 19% 150%
Pozostałe koszty operacyjne 27 856 7 281 32 337 8 826 -14% -18%
Zysk z działalności operacyjnej 76 613 19 447 102 455 17 067 -25% 14%
Rentowność działalności operacyjnej 1,17% 1,09% 1,77% 1,21%    
EBITDA 104 536 28 640 126 740 23 135 -18% 24%
Rentowność EBITDA 1,59% 1,61% 2,19% 1,64%    
Przychody finansowe 19 240 7 560 18 527 3 918 4% 93%
Koszty finansowe 17 165 4 315 16 559 4 150 4% 4%
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji     110 (6)    
Zysk brutto 78 688 22 692 104 533 16 829 -25% 16%
Zysk netto 93 357 34 110 85 342 13 879 9% 146%
Rentowność netto 1,42% 1,92% 1,47% 0,98%    
Rentowność aktywów 4,16%   4,51%      
Rentowność kapitałów własnych 21,26%   22,72%      

 

Opis czynników i zdarzeń jednorazowych

Wpływ zdarzeń jednorazowych na EBIT, EBITDA oraz zysk netto

  ROK 2014 IV KW. 2014 ROK 2013 IV KW. 2013 ZMIANA W ROKU ZMIANA W IV KW.
EBIT 76 613 19 447 102 455 17 067 -25%  14%
EBITDA   104 536 28 640   126 740 23 135  -18%  24% 
 Zdarzenia jednorazowe (brutto), 7 537   2 500  -4 880 -129     
w tym ujemna wartość firmy:  -203  -129     
koszty restrukturyzacji   7 537  2 500  0    
wycena zobowiązania warunkowego   0 -4 677   0    
 Zdarzenia jednorazowe (netto)*, 6 105   2 025  -4 880  -129    
 w tym ujemna wartość firmy:  0  0 -203  -129     
koszty restrukturyzacji   6 105  2 025  0  0    
wycena zobowiązania warunkowego 0   -4 677      
Skorygowany EBIT 84 150 21 947 97 575 16 938 -14% 30%
Skorygowany EBITDA 112 073 31 140 121 860 23 006 -8% 35%
Zysk netto 93 357 34 110 85 342 13 879 9% 146%
Utworzenie aktywa na podatek odroczony -13 151          
Skorygowany zysk netto 86 311 36 135 80 462 13 750 7% 163%

W IV kw. 2014 roku Grupa utworzyła aktywo na stratę podatkową w wysokości 16,0 mln zł.

W 2014 roku, oprócz wymienionych powyżej, nie wystąpiły inne nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na wynik finansowy GRUPY NEUCA.

AKTYWNIE ZARZĄDZAMY RYZYKIEM DZIAŁALNOŚCI

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce może wpłynąć na obniżenie tempa rozwoju rynku farmaceutycznego, a w konsekwencji może niekorzystnie odbić się na poziomie sprzedaży. W szczególności spadek tempa sprzedaży może wystąpić w segmencie leków sprzedawanych bez recepty, na których Grupa realizuje wyższą marżę brutto, co mogłoby spowodować spadek realizowanej marży brutto na sprzedaży, a w konsekwencji pogorszenie wyników finansowych. Grupa na bieżąco monitoruje poziom rynku aptecznego oraz perspektywy jego rozwoju i podejmuje odpowiednie działania dostosowawcze do spodziewanego popytu na sprzedawany towar, produkty i usługi.

Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji

Ewentualny spadek średnich marż realizowanych na rynku hurtu aptecznego może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Realizowana spójna struktura sprzedaży w całej Grupie oraz centralizacja zarządzania warunkami handlowymi powinna pozwolić na aktywne zarządzanie poziomem realizowanych marż we wszystkich Spółkach Grupy.

Koszt obsługi kredytów bankowych

Zadłużenie finansowe naraża Grupę na ryzyko stóp procentowych. Wzrost kosztu pozyskania kredytów bankowych w wyniku wzrostu stóp procentowych lub wzrostu marż bankowych może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Grupa aktywnie monitoruje sytuację na rynkach finansowych, analizuje dostępne instrumenty zabezpieczające przed wzrostem stóp procentowych i w przypadku oceny tego ryzyka jako istotne ma możliwość ich zastosowania. Spółka posiada zdywersyfikowane źródła finansowania, z terminami zapadalności rozłożonymi w czasie. Jednocześnie stale obniżane jest nominalne zadłużenie, jak i poziom zadłużenia w relacji do istotnych parametrów rachunku wyników i bilansowych. Dodatkowo Grupa posiada zawarte jeszcze w 2013 roku transakcje zabezpieczające typu IRS (swap odsetkowy), ustalające stały koszt finansowania do kwoty 100 mln zł w okresie 5-letnim, co pozwala na częściowe ograniczenie ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko płynności

Konieczność finansowania działalności operacyjnej za pomocą kredytów bankowych eksponuje Grupę na ryzyko płynności w przypadku utraty finansowania zewnętrznego. Grupa na bieżąco optymalizuje rotację kapitału obrotowego, utrzymuje znaczne rezerwy płynnościowe w postaci niewykorzystanych limitów kredytowych. Grupa nie odnotowała także problemów z pozyskiwaniem i utrzymaniem limitów kredytowych.

Sytuacja finansowa aptek

Zbyt duża konkurencja aptek (coraz większa liczba aptek sieciowych), pogorszenie dostępu do finansowania oraz niewielkie zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego, oraz zmiany wprowadzone przez nową ustawę o refundacji leków mogą pogorszyć sytuację finansową aptek oraz ograniczyć zdolność do obsługi swoich zobowiązań, co może wpłynąć negatywnie na działalność GRUPY NEUCA. Grupa aktywnie monitoruje sytuację finansową swoich klientów i udziela im niezbędnego wsparcia finansowego, informatycznego i marketingowego.

Zmiany prawne w zakresie marż urzędowych, w tym norm i regulacji stosowanych na terytorium Unii Europejskiej

Nowa ustawa o refundacji leków (Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) wprowadziła znaczące zmiany w otoczeniu prawnym Grupy. Ustawa wprowadza m.in. zmniejszenie marży hurtowej na leki refundowane do 5,66% w 2013 roku i do 4,76% w 2014 roku oraz nowe marże detaliczne, a także całkowity zakaz stosowania wszelkich zachęt przy sprzedaży leków refundowanych. Wprowadzenie tych zmian prawnych może w dalszym ciągu oddziaływać na sytuację finansową aptek oraz dystrybutorów farmaceutycznych. Spadek marż negatywnie wpływa na funkcjonowanie całej branży farmaceutycznej, w szczególności na kondycję mniejszych, niezależnych aptek. Spadek marż hurtowych na leki refundowane drastycznie ogranicza rentowność tego segmentu działalności Grupy. Zmiany prawne dotyczą wszystkich podmiotów na rynku, tak więc nie pogarszają pozycji konkurencyjnej Grupy.

Realizujemy prognozy finansowe

Zarząd NEUCA SA w dniu 12 maja 2014 roku podał do publicznej wiadomości prognozę zysku netto GRUPY NEUCA w 2014 roku.

Założenia prognozy

1) Prognozowane wyniki Grupy (w mln zł):
Grupa planuje osiągnąć zysk netto w wysokości 90 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych).

2) Okres którego dotyczy prognoza:
Prognoza obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

3) Podstawy i istotne założenia prognozy:

  • wzrost rynku hurtu aptecznego o 2-4% w 2014 roku,
  • konsolidacja wyników wszystkich hurtowni Grupy ACP PHARMA do końca 2014 roku. Zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spółka zobowiązana jest do sprzedaży hurtowni ACP PHARMA w Bydgoszczy. Na potrzeby niniejszej prognozy Spółka zakłada funkcjonowanie tej hurtowni w ramach Grupy do końca roku 2014 roku.

4) Sposób monitorowania przez Spółkę możliwości realizacji prognozowanych wyników Grupy.
Spółka będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetu finansowego Grupy oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki emitenta (m.in. wzrost rynku hurtu aptecznego).

5) Okresy, w jakich Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.

Prognozowane wyniki Grupy (kwoty podano w mln zł)

  PROGNOZA WYKONANIE RÓŻNICA ZMIANA W %
Zysk netto* 90 86,3 3,7 -4%

* bez zdarzeń jednorazowych

Realizujemy plany inwestycyjne

W 2015 roku Grupa planuje realizację planów inwestycyjnych w wysokości ok. 50,0 mln zł.

Planowane inwestycje to m.in. rozwój fabryki leków, w tym zakupy rejestrów leków, zakup podmiotów w obszarach przychodni i badań klinicznych, wprowadzenie automatyzacji w kolejnym magazynie, wprowadzenie zmian modernizacyjnych i usprawniających w pozostałych magazynach (drogi dojazdowe, systemy wentylacji i ogrzewania), systemy informatyczne wspierające zarządzanie gospodarką magazynową, transportem i relacjami z klientem. W chwili obecnej GRUPA NEUCA nie dostrzega zagrożeń, które mogą przyczynić się do niezrealizowania planu inwestycyjnego.

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Umiejętność utrzymania udziałów rynkowych i wzrostu organicznego

Strategia GRUPY NEUCA nie przewiduje posiadania własnej sieci aptek w celu niekonkurowania ze swoimi klientami i pozyskania ich lojalności.

Efektywność procesu reorganizacji

Ze względu na fakt, iż działalność Spółki charakteryzuje się niską rentownością netto, ścisła kontrola kosztów oraz skuteczne zarządzanie rentownością klientów ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników ekonomicznych. Na poprawę efektywności powinno również wpłynąć zakończenie procesu konsolidacji spółek z Grupy ACP PHARMA

Uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji w działalność powiązaną z dystrybucją leków

Wyniki finansowe GRUPY NEUCA poprawiamy poprzez dalszy rozwój produktów pod marką własną, uruchomienie procesu pakowania leków przez Spółkę SYNOPTIS INDUSTRIAL SP. Z O.O. oraz zintegrowanie działań zakupionych przychodni w celu uzyskania efektu synergii. Wsparciem będzie również działalność agencji reklamowej NEKK oraz firmy informatycznej ILC.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Wzrost rynku farmaceutycznego w Polsce przekładający się bezpośrednio na wzrost sprzedaży Grupy NEUCA

Wzrost rynku produktów farmaceutycznych w ostatnich latach był stabilny i wynosił powyżej 5% w skali roku. W roku 2012 rynek spadł o ok. 6% z powodu wprowadzenia znacznych zmian prawnych w zakresie m.in. zasad refundacji leków i maksymalnych marż stosowanych przez podmioty zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem lekami. Rok 2013 to wzrost rynku hurtu aptecznego o 10%. W 2014 roku nastąpił powrót do wzrostu na poziomie 5%. Prognozy wskazują, iż w kolejnych latach utrzyma się wzrostowa tendencja rynku hurtu aptecznego, co będzie efektem kilku czynników. Najważniejsze z nich to proces starzenia się społeczeństwa (czynnik demograficzny) oraz zjawisko wzrostu świadomości (czynnik społeczny).

Zmiany w prawie w zakresie obrotu lekami refundowanymi

Wprowadzenie zmian zasad systemu finansowania leków refundowanych może istotnie wpłynąć na działalność Spółki, m.in. poprzez usztywnienie marż hurtowych oraz ograniczenie marż aptecznych.

plany na 2015

Zarząd NEUCA SA podał do publicznej wiadomości prognozę zysku netto Grupy NEUCA w 2015 roku.

1) Prognozowane wyniki Grupy (w mln zł):
Grupa planuje osiągnąć zysk netto w wysokości 100 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych).

2) Okres którego dotyczy prognoza:
Prognoza obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

3) Podstawy i istotne założenia prognozy:

wzrost rynku hurtu aptecznego o 4% w 2015 roku.

4) Sposób monitorowania przez Spółkę możliwości realizacji prognozowanych wyników Grupy.
Spółka będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetu finansowego Grupy oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki emitenta (m.in. wzrost rynku hurtu aptecznego).

5) Okresy, w jakich Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.